Časté otázky

Vedenie účtovníctva

Čo je to účtovníctvo?

Účtovníctvo (zastarano kníhvedenie) je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostrednictvom účtov; vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení. Základné (pri najširšom ponímaní termínu účtovníctvo) je delenie na finančné účtovníctvo (teda účtovníctvo požadované podľa zákonov, najmä podľa obchodného a daňového práva), nákladové či manažérske účtovníctvo (účtovníctvo vedené organizáciami z vlastnej iniciatívy na svoje vlastné potreby) a národné účtovníctvo (účtovníctvo vedené štatistickým úradom o ekonomike celého štátu ako celku).

Aký je rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

Čo je Jednoduché účtovníctvo? Jednoduché účtovníctvo je účtovanie o finančnom hospodárení podnikateľského subjektu, nezahŕňa evidenciu majetku. Takéto účtovné subjekty vedú peňažný denník a knihu pohľadávok a záväzkov. Hospodárenie sa eviduje účtovaním príjmov a výdavkov, ktorého sčítaním dostaneme hospodársky výsledok. Jednoduché účtovníctvo je zo zákona povinné pre väčšie hospodárske subjekty.
Čo je Podvojné účtovníctvo? Podvojné účtovníctvo je účtovanie o hospodárení podniku, ktoré zahŕňa aj evidenciu majetku. Účtuje sa na dvoch stranách: MD (má dať), D (dal), účtují sa náklady a výnosy. Pri týchto operáciách sa majetok presúva medzi Aktívami a Pasívami hospodárskeho subjektu. Podvojné účtovníctvo je zo zákona povinné pre väčšie hospodárske subjekty.

Základný rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

  • jednoduché účtovníctvo účtuje výdavky a príjmy, podvojné výnosy a náklady
  • podvojné účtovníctvo účtuje na dvoch stranách Má Dať a Dal
  • podvojné účtovníctvo na rozdiel od jednoduchého zaŕňa aj evidenciu majetku pomocou Aktív a Pasív
  • jednoduché účtovníctvo je určené pre ekonomicky menšie podnikateľské subjekty

Aký je rozdiel medzi Neplatcom DPH a Platcom DPH?

Platca DPH je osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako zdaniteľná osoba, pričom táto povinnosť vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790 € za posledný kalendárny rok. Ak obrat nedosahuje túto výšku, registrácia platcu DPH je dobrovoľná.

Platca DPH predáva tovar či služby aj s DPH. V prípade, že tento tovar či služby si zakupuje platca DPH, môže si na tovar či službu uplatniť daňový odpočet. Ak ich však zakupuje neplatca DPH, výhodu uplatniť si odpočet nemá.

Neplatca DPH predáva tovar či služby bez DPH, bez ohľadu na to, či je kupujúci platca alebo neplatca DPH

Z hľadiska poskytovaných účtovných služieb je Platca DPH viac administratívne náročný úkon vzhľadom na legislatívu Slovenskej republiky.

Čo je to mesačný balíček účtovných služieb?

Mesačný balíček účtovných služieb od našej spoločnosti je súhrn všetkých úkonov na vedenie účtovníctva počas kalendárneho roka. Je to jednotná cena, ktorú zaplatíte za účtovníctvo počas daného mesiaca. V danom balíčku sú všetky úkony, ktoré sú uvedené v popisoch služieb a nechýba ani daňové priznanie k DPH (pre plátcu DPH), účtovná závierka spoločnosti a iné. Je to najjednoduchší spôsob účtovnej služby, ktorý si môžete objednať aby ste sa vyhli hocijakým iným nákladom okrem dopredu dohodnutým.

Ako funguje účtovanie po položkách?

Pri účtovníctve po položkách fakturujeme každý úkon samostatne. V našom cenníku môžete nájsť ceny jednotlivých úkonov pre vedenie jednoduchého, alebo podvojného účtovníctva po položkách. Tento spôsobo účtovania a fakturácie je vhodný najmä pre veľmi malé podnikania.

Vedenie účtovníctva občianskeho združenia

Občianske združenia sú právnickými osobami, ktorých vznik a činnosť upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Do ich postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Zásady hospodárenia združenia upravujú stanovy prijaté združením. Pokiaľ stanovy neurčujú niečo iné, združenie môže z prijatých darov a príspevkov uhrádzať nájomné. Môže požiadať aj darcu, aby nájomné uhradil on. Z daňového hľadiska sú oba spôsoby možné a daňovo neutrálne. V jednom aj v druhom prípade ide o dar, ktorý na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nie je u občianskeho združenia predmetom dane.

Vedenie účtovníctva sro

Podnikatelia zapísaní v Obchodnom registri majú z Obchodného zákonníka povinnosť viesť výlučne podvojné účtovníctvo. Táto povinnosť platí aj pre fyzickú osobu - podnikateľa, ktorý sa dobrovoľne zapísal do Obchodného registra.

Poskytujete účtovníctvo pre športovcov, umelcov, lekárov, pre e-shopy a start-upy?

Poskytujeme a to veľmi radi. Vôbec nezáleží či ste športovec, umelec, lekár, alebo e-shop. V prvom rade ide o vašu právnu formu podnikania od ktorej sa odvíja náročnosť účtovníctva. V prípade ak ste fyzická osoba máme pre vás pripravené výhodné ceny vedenia jednoduchého účtovníctva. Ak ste eseročka, akciovka, alebo družstvo, čite právnické osoby je pre vás určené podvojné účtovníctvo.

Mzdy a personalistika

Aký je rozdiel medzi mzdou a prácou na dohodu?

Pri súčasnej legislatíve tých rozdielov už nie je veľa. Prakticky sa dá povedať že účtovanie a rozsah nákladov pri mzde sa vyrovná práci na dohodu. Pri práci na dohodu rozlišujeme tri typy osôb (osoba pracujúca na dohodu, dôchodca a študent). Pre prvý typ taktiež dva typy príjmov a to pravidelný a nepravidelný. S tým sa spája rozličný spôsob účtovania.

Ako distribujete výplatné pásky?

Výplatné pásky distribujeme v papierovej, alebo v elektronickej podobe. V prípade ak sa jedná o elektronickú formu, sú kryptované kódom, ktorý je dohodnutý so zamestnancom aby sa údaje z výplatnej pásky nedali zneužiť.

Daňové priznania

Čo je to daňové priznanie?

Podľa zákona o dani z príjmu ste povinní podať daňové priznanie, ak ste zdaňovacom období dosiahli zdaniteľné príjmy, ktoré presahujú 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

V prípade, že vykážete stratu, ste takisto povinní podať daňové priznanie.

Do príjmov, na ktoré sa vzťahuje vyššie uvedená podmienka sa nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybratím dane zrážkou je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6). Rovnako sa do tejto sumy nezahŕňajú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7 a nebude si uplatňovať nárok na vrátenie dane alebo časti dane z príjmov, z ktorých daň bola vybraná zrážkou.

Aké existujú typy daňového priznania a pre koho sú určené?

Daňové priznanie – Fyzická osoba Typ A - Som zamestnanec, ktorý nepožiadal svojho zamestnávateľa o daňové priznanie.

Daňové priznanie – Fyzická osoba Typ B - Na svoju živnosť si uplatňujem paušálne výdavky, alebo mám živnosť, kvôli nájmu nehnuteľností.

Daňové priznanie – Fyzická osoba Typ B - Som živnostník, ktorý si vedie účtovníctvo sám a má povinnosť vykonať účtovnú závierku.

Daňové priznanie – Právnická osoba - Sme spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, alebo iná právnická osoba, vedieme podvojné účtovníctvo a musíme vykonať priznanie k dani z príjmu.

Dá sa daňové priznanie vypracovať online?

Áno, táto možnosť je tu. Momentálne funguje systém pri ktorom nám zašlete doklady a všetky dokumenty online (e-mail) a my Vám na základe toho vybracujeme vami požadované daňové priznanie. Kontaktujte nás pre viac informácií.

Iné časté otázky

Čo je to zákazník rozhranie?

Zákazník rozhranie je admin časť pre našich zákazníkov. Nájdu v ňom informácie o svojom podnikaní v “live” verzií. Priamo si môžu kontrolovať aktuálnu výšku daňového základu a podľa toho smerovať svoje podnikanie. V zákazník rozhraní má každý zákazník pridelený svojho účtovníka, ktorého môžu kontaktovať non-stop. Nechýba ani možnosť tipov a optimalizačných rád, ktoré cez zákazník rozhranie poskytujeme každému zákazníkovi. Jednoducho je to náš Bonus zákazníkom.

Už mám svojho účtovníka, dá sa aj napriek tomu k Vám presunúť účtovníctvo?

Áno účtovníctvo sa dá presunúť. Ozvite sa a my Vám poskytneme všetky informácie ako presunúť Vaše účtovníctvo do našich rúk.

Ako chránite osobné údaje?

Všeobecné obchodné podmienky upravujú zhromaždovanie informácií o užívateľoch a ochranu osobných údajov.