Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky poskytovania účtovných služieb, spracovania miezd a daňových priznaní

Všeobecné podmienky poskytovania účtovných služieb, spracovania miezd a daňových priznaní (ďalej len „VOP “) spoločnosti eÚčtovníctvo, so sídlom. Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 1, zapísanej v živnostenskom registri na obvodnom úrade v Bánovciach nad Bebravou. Číslo živnostenského registra: 310-7706

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Spoločnosť eÚčtovníctvo, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 1, zapísanej v živnostenskom registri na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou, číslo živnostenského registra: 310-7706, je poskytovateľom služieb ako vedenie účtovníctva, vedenie podvojného účtovníctva, vedenie jednoduchého účtovníctva, spracovanie miezd a personalistika, vypracovanie daňových priznaní, daňové a účtovné poradenstvo (ďalej jednotlivo tiež len ako „Služba“ alebo spolu ako „Služby“) podľa predmetov podnikania zapísaných v živnostenskom registri.

1.2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

1.3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi a ústnymi dojednaniami, uzatvorenými medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie tovaru Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

1.4. Pojmy a výrazy definované alebo použité v týchto VOP sa použijú a majú zhodný význam vo všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Užívateľom, týkajúcich sa Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo zmluvnými stranami výslovne písomne dojednané inak.

1.5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP (http://euctovnictvo.sk/obchodne-podmienky) a reklamačným poriadkom Poskytovateľa (http://euctovnictvo.sk/reklamacny-poriadok).

2. Popis Služieb

2.1. Služba „Vedenie jednoduchého účtovníctva“ je služba, ktorá zahŕňa vedenie účtovníctva pre podnikateľské subjekty povinné účtovať v systéme jednoduchého účtovníctva. Pod tým rozumieme fyzické osoby. Jednoduché účtovníctvo je služba pre Platcov DPH a Neplatcov DPH. Jednoduché účtovníctvo je rozdelené do balíčkov mesačných služieb. Dané balíčky obsahujú všetky úkony potrebné vykonať na ukončenie účtovného roka.

2.2. Služba „Vedenie podvojného účtovníctva“ je služba, ktorá zahŕňa vedenie účtovníctva pre podnikateľské subjekty povinné účtovať v systéme podvojného účtovníctva. Pod tým rozumieme právnické osoby. Podvojné účtovníctvo je služba pre Platcov DPH a Neplatcov DPH. Podvojné účtovníctvo je rozdelené do balíčkov mesačných služieb. Dané balíčky obsahujú všetky úkony potrebné vykonať na ukončenie účtovného roka.

2.3. Služba „Vedenie účtovníctva po položkách“ je služba, pri ktorej vykonávame účtovníctvo podľa požiadaviek klienta. Účtujeme podľa počtu zaslaných dokladov a účtovné úkony potrebné na ukončenie účtovného roka fakturujeme naviac. Služba je určená najmä pre veľmi malé podnikania.

2.4. Službou „Mzdy a personalistika“ rozumieme vykonanie miezd a úkonov personalistiky podľa aktuálne platných legislatívnych zákonov Slovenskej republiky pre užívateľom určený počet zamestnancov.

2.5. Službou „Daňové priznania“ rozumieme samotné spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu A, typu B, daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb, daňového priznania k DPH, daňového priznania k dani z nehnuteľností, daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

2.5. Ďalšími „súvisiacimi službami“ sú najmä služby účtovného a daňového poradenstva a iné služby podľa toho, ako ich má poskytovateľ dzapísané v živnostenskom registri.

2.6. Poskytovateľ poskytuje Služby podľa svojich znalostí a technických možností, ako i technických možností jeho subdodávateľov v kvalite zodpovedajúcej všeobecne uznávaným požiadavkám na Služby a poskytovaným Užívateľom v obdobných právnych vzťahoch u iných poskytovateľov.

3. Definícia pojmov

3.1. Zmluva o vedení účtovníctva, vedení miezd, daňových priznaniach a ďalších súvisiacich služieb (ďalej len „Zmluva“) je štandardizovaná zmluva, na základe ktorej si Užívateľ objednáva Služby Poskytovateľa. Za Zmluvu sa považuje aj vyplnený a odoslaný formulár označený ako Objednávka. Návrh Zmluvy (Objednávky) v podobe nevyplneného formulára je umiestnený a prístupný každému na webovej stránke Poskytovateľa a umožňuje zadanie údajov o Užívateľovi a Službách a ich záväzné objednanie u Poskytovateľa. Zmluva o dielo, Servisná zmluva, Zmluva o poskytovaní individuálnych služieb alebo iná zmluva sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Objednávateľom alebo Užívateľom osobitne v písomnej forme na dodanie diela alebo poskytnutie služby na základe individuálnych požiadaviek Objednávateľa alebo Užívateľa, a to najmä v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje Zmluva o poskytovaní služieb vedenia účtovníctva, vedenia miezd, daňových priznaní a ďalších súvisiacich služieb. Na zmluvný vzťah, založený takouto zmluvou, sa primerane použijú ustanovenia týchto VOP, ak sa zmluvné strany výslovne písomne nedohodli inak. Pokiaľ sa v týchto VOP uvádza pojem „Zmluva“, myslí sa tým i zmluva, uzatvorená podľa tohto bodu VOP. Individuálne dojednanie je osobitná dohoda o kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametroch poskytovania Služby a sankciách za ich nedodržanie; na uzatvorenie takéhoto dojednania nie je zo strany Užívateľa právny nárok. Individuálne dojednanie sa dňom jeho uzatvorenia stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ku ktorej sa uzatvára, ako jeho príloha alebo dodatok.

3.2. VOP sú tieto Všeobecné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak (bod 3.1.a.).

3.3. Poskytovateľom je Spoločnosť eÚčtovníctvo v zastúpení Mgr. Hanou Šlesarovou, so sídlom: Hviezdoslavovo námestie 20, Bratislava 1, zapísanej v živnostenskom registri na Okresnom úrade v Bánovciach nad Bebravou. Číslo živnostenského registra: 310-7706. IČO: 46389377. Miesto podnikania 95701 Bánovce nad Bebravou, K Nemocnici 35/30.

3.4. Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je spotrebiteľom.

3.5. Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti alebo podniku.

3.6. “Účtovníctvo", „Jednoduché účtovníctvo“ alebo "Podvojné účtovníctvo" sa rozumie metóda evidencie hospodárskej činnosti prostrednictvom účtov; vnútorne usporiadaná sústava informácií a údajov v hodnotovom vyjadrení.

3.7. Mesačným balíkom služieb sa rozumie kompletné zoskupenie všetkých služieb a účtovných úkonov potrebných vykonať v priebehu 12 kalendárnych mesiacov pre Užívateľa. Všetky úkony ako aj rozdiely medzi Platcom a Neplatcom DPH sú podrobne uvedené na webovej stránke Poskytovateľa. Pri každom balíku sa ráta s toleranciou prekročenia stanoveného rozsahu počtu dokladov plus desať percent.

3.8. “Mzdami” sa rozumie vykonanie Služby “Mzdy a personalistika” ktorá obsahuje vypočítanie čistej mzdy na základe stanovenej hrubej mzdy, prerátanie ceny práce a odovzdanie výplatných pások v termíne stanovenom medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Pod “Mzdami” sa taktiež rozumie vykonanie iných nevyhnutných úkonov a služieb súvisiacich.

3.9. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. K cene nie je účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty.

3.10. Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách, vrátane začiatku plynutia a ukončenia zúčtovacieho obdobia, spôsobu úhrady Ceny, údaj o tom, ako si Užívateľ môže vyžiadať informácie o prípadných zľavách z Ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.11. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy do dňa jej zániku.

4. Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

4.1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

4.2. Zmluva môže byť uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa alebo písomne. Zmluva uzatvorená vyplnením a odoslaním Objednávky prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa nadobúda účinnosť až zaplatením prvej splátky ceny Služby na základe preddavkovej faktúry vystavenej Poskytovateľom, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne.

4.3. Poskytovateľ je viazaný svojou ponukou vrátane Ceny do uplynutia lehoty splatnosti preddavkovej faktúry.

4.4. Minimálna doba, na ktorú je možné uzavretie Zmluvy na poskytnutie konkrétnej Služby, je uvedená pri jednotlivých Službách v Cenníku.

4.5. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi službu vedenia účtovníctva a to jednoduchého, alebo podvojného, vedenie miezd a personalistiky, spracovanie daňového priznania a poskytovanie ďalších súvisiacich služieb v stanovenej kvalite a dojednanom rozsahu Užívateľovi za podmienok uvedených v Zmluve, individuálnych dojednaniach a týchto VOP.

4.6. Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

4.7. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú VOP a Cenník.

5. Obsah služby „Vedenie účtovníctva“, Práva a povinnosti Poskytovateľa

5.1.Poskytovateľ zabezpečí vedenie účtovnej agendy počas dohodnutého obdobia na základe podkladov (účtovných položiek), ktoré sú odovzdané Užívateľom.

5.2. Pri poskytovaní vedenia jednoduchého účtovníctva sa účtuje v systéme jednoduchého účtovníctva podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o účtovníctve“).

5.3. Pri poskytovaní vedenia podvojného účtovníctva sa účtuje v systéme podvojného účtovníctva podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o účtovníctve“).

5.4. Pri poskytovaní služby “Daňové priznanie”, ktorá je súčasťou účtovníctva je poskytovateľ povinný bezodkladne podľa platných legislatívnych noriem vykonať daňové priznanie pre Užívateľa.

5.5. V prípade, ak si Užívateľ objedná samostanú službu “Daňové priznanie” jedná sa o jednorázovú službu, ktorú je potrebné v dostatočnom časovom predstihu objednať a Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie služby, ak by dátum objednania bol v tesnej blízkosti k dátumu odovzdania daňového priznania.

6. Obsah služby „Mzdy a personalistika“, Práva a povinnosti Poskytovateľa

6.1. Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie miezd dohodnutého počtu zamestnancov pre danú firmu bez zbytočného odkladu, za predpokladu, že boli odovzdané všetky podklady o dochádzke, počet dňoch práce-neschopnosti a iných nevyhnutných dokladov na zostavenie.

6.2. Poskytovateľ zabezpečí všetky úkony a zúčtovania počas roka, nevyhnutne vykonateľné, bez toho aby bol Užívateľ poškodený. Poskytovateľ zabezpečí bezproblémový priebeh personalistiky počas roka.

7. Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

7.1. Užívateľ je oprávnený najmä: využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom; žiadať vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby v prípade zavinenia Poskytovateľom, o vrátenie ktorej Užívateľ požiada Poskytovateľa najneskôr do jedného mesiaca od prerušenia poskytovania Služby, alebo na predĺženie doby poskytovania Služby o 1 deň za každé prerušenie poskytovania Služby v predplatenom období zavinené Poskytovateľom alebo jeho subdodávateľom, ktoré trvalo dlhšie ako 5 minút, pokiaľ sa nedohodli inak; na poskytnutie úplných a pravdivých informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a stabilitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom, a to v dostatočnom časovom predstihu, pokiaľ je takéto poskytnutie informácií vzhľadom na okolnosti a pomery možné a očakávateľné;

7.2. Užívateľ je povinný najmä: Odovzdávať včas podľa Zmluvy doklady ako (bankové výpisy, účtenky, faktúry) pre správne vykonanie účtovných postupov; Spolupracovať pri úkonoch, ktoré z legislatívneho hľadiska obsahujú potrebu, podpisu, prehlásenia, vyhlásenia alebo iného dokumentu, ktorý Poskytovateľ nie je schopný vydokumentovať, platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka, a to na základe daňového dokladu (faktúry) vystaveného a doručeného Poskytovateľom elektronickou poštou alebo v písomnej forme; oznamovať počas celého trvania zmluvného vzťahu Poskytovateľovi alebo prostredníctvom užívateľského web rozhrania sprístupneného Poskytovateľom prostredníctvom siete Internet pre Službu: zmeny Kontaktného mena, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny; všetky zmeny svojich identifikačných údajov a fakturačných údajov, a to najneskôr do 30 dní odo dňa takejto zmeny; bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky Užívateľovi známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie Služieb Poskytovateľom; využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.

7.3. Užívateľ si je vedomý svojej prípadnej trestno-právnej zodpovednosti v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) za konania v rozpore s ustanoveniami uvedeného zákona.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2. Odstúpením Užívateľa od zmluvy podľa bodu 8.1. týchto VOP sa zmluva od začiatku ruší. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil vrátane nákladov, ktoré Užívateľ vynaložil v súvislosti s objednaním Služby.

8.3 Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť do 14 dní od nezaplatenia poplatku za poskytované služby. Pri vedení účtovníctva a vedení miezd prechádza celá zodpovednosť účtovníctva a vedenia miezd do 30 dní od nezaplatenia faktúry Užívateľovi, ktorý za vedenie účtovníctva, vedenie miezd zodpovedá od tohto okamihu samostatne. Neexistuje žiadna možnosť v tomto prípade si vzniknuté náklady ako (pokuty, penále, poplatky), ktoré udelí štát, alebo iný dodávateľ uplatnovať u Poskytovateľa, ktorý v tomto momente už nezodpovedá za správnosť vedenia účtovníctva a vedenia miezd.

9. Zmena Služby

9.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho zúčtovacieho obdobia vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi.

9.2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, cez e-mail, telefonát alebo písomnou formou.

9.3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka. Dohoda o zmene Cenníka a VOP sa považuje za platne uzavretú okamihom prvého využitia Služby za účinnosti zmeneného Cenníka Služby a VOP. Zmena VOP musí byť Užívateľovi oznámená písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty. So zmenou Cenníka musí byť Užívateľ oboznámený len v prípade zvýšenia Ceny, a to najneskôr pri vystavení faktúry na ďalšie zúčtovacie obdobie. Za riadne oznámenie zmeny VOP alebo Cenníka sa považuje tiež uverejnenie oznamu na viditeľnom mieste webovej stránky Poskytovateľa a súčasné zaslanie oznámenia o tejto zmene do e-mailovej schránky Užívateľa, uvedenej pri uzatváraní Zmluvy. Zníženie Ceny sa môže oznámiť len uverejnením na webovej stránke Poskytovateľa.

9.4. Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia Užívateľovi. V sporných prípadoch, pokiaľ nie je možné doručenie preukázať, považuje sa zmena za oznámenú dňom odoslania oznámenia o zmene VOP na poslednú známu adresu pobytu alebo sídla alebo na poslednú známu e-mailovú adresu.

9.5. V prípade, že Užívateľ nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka Služby, má právo odstúpiť od Zmluvy, a to doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy najneskôr do 1 mesiaca odo dňa oznámenia o zmene VOP alebo Cenníka. Právne účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy Poskytovateľovi.

10. Trvanie a zánik Zmluvy

10.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

10.2. Zmluva zaniká: uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú, písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy, výpoveďou, zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

10.3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade: zmien zmluvných podmienok podľa čl. 9., bod 9.5. VOP v lehote tam uvedenej, ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami, ak Poskytovateľ opakovane (najmenej trikrát) neodstráni reklamovanú vadu Služby v určenom čase.

10.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že: sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi; Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie, Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 7., odseku 7.2. písm. a) až c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP; Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol, Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

10.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane. To neplatí pri odstúpení Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia čl. 7, bod 7.2, písm. a), b) a f) a bodu 10.4. písm. c) až e) tohto článku VOP, kde sa na platnosť odstúpenia nevyžaduje písomná forma a postačuje oznámenie odstúpenia iným preukázateľným spôsobom (e-mail, sms správa).

10.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

10.8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

10.9. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke).

11. Cena za Službu a platobné podmienky

11.1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ sa môže na základe vopred stanovených a zverejnených podmienok rozhodnúť, že určitému Užívateľovi, ktorý spĺňa tieto podmienky, poskytne časť Služieb alebo všetky Služby po určité časové obdobie za zníženú cenu.

11.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle bodu 9.3. VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 9.4. týchto VOP.

11.3. Zúčtovacím obdobím je kalendárny mesiac, ak nie je dohodnuté alebo v Cenníku uvedené inak. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť Užívateľovi zľavu z mesačnej ceny v prípade, že Užívateľ uhradí cenu za niekoľko zúčtovacích období vopred alebo za celý kalendárny rok.

11.4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť Užívateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu a s rozpisom jednotlivých účtovaných úkonov vopred na dohodnuté zúčtovacie obdobie (jeden mesiac, jeden rok).

11.5. Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

11.6. Účastník je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.

11.7. Zmluvné úroky z omeškania s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,1 % z ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

11.8. Užívateľ má právo na vrátenie pomernej časti Ceny za dobu neposkytovania Služby, podľa bodu 7.1. písm. b) týchto VOP, v prípade zavinenia Poskytovateľom, s výnimkou nevyhnutnej doby prerušenia poskytovania Služby v odôvodnených prípadoch podľa bodu 5.3 písm. a), h) a i) týchto VOP. O vrátenie pomernej časti Ceny musí Užívateľ požiadať Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po dni prerušenia poskytovania Služby. V prípade, že k neposkytovaniu Služby došlo hoci aj čiastočne zavinením Užívateľa, čo aj nedbalostným, má Užívateľ právo len na pomernú časť Ceny v závislosti od miery svojho zavinenia. V prípade, že neposkytovanie Služby bolo zavinené v celom rozsahu Užívateľom, nemá Užívateľ nárok na vrátenie akejkoľvek časti Ceny.

11.9. Časť Ceny na vrátenie sa vypočíta ako časť mesačného poplatku násobená súčtom dĺžky takých období v zúčtovacom období zaokrúhleným na celé hodiny smerom nahor. Poskytovateľ môže namiesto vrátenia pomernej časti Ceny predĺžiť Užívateľovi predplatené obdobie poskytovania Služby.

11.10. Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení.

12. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby - Reklamácia

12.1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený v reklamačnom poriadku Poskytovateľa. Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke Poskytovateľa a je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Poskytovateľa.

12.2. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, chatu alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.

13. Zhromažďovanie informácií o Užívateľoch, Ochrana osobných údajov

13.1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sú presné a pravdivé a dáva svoj súhlas v zmysle § 4 ods. 1 písm. i), § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov Poskytovateľom a ich použitím na fakturačné účely, vykonanie daňového priznania a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing) Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.

13.2. Užívateľ udeľuje Poskytovateľovi súhlas podľa bodu 13.1. týchto VOP dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.

13.3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou služieb a produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak.

13.4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä v Zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

13.5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do účtovníctva ani miezd Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie údajov spojených so mzdami a účtovníctvom Užívateľa. Poskytovateľ nie je oprávnený poskytovať údaje Užívateľa z vedenia miezd na verejné prieskumy a taktiež aj údaje o výsledkoch hospodárenia vedie ako tajomstvo medzi zmluvnými stranami s výnimkou takých údajov, ktoré je potrebné zverejniť verejne na základe legislatívnych podmienok Slovenskej republiky.

13.6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

14. Voľba práva, riešenie sporov

14.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

14.2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

14.3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.

14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Poskytovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.

15. Zodpovednosť zmluvných strán

15.1. Predmetom Služieb Poskytovateľa nie je samotná komunikácia s orgánmi štátnej správy a s portálmi na ktorých je potrebné v stanovených lehotách odovzdať daňové priznania k DPH, prípadne priznania k dani z príjmu právnických a fyzických osôb. Jedná sa najmä o portál edane, colnej správy a iné.

15.2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá iba za skutočnú škodu na hmotnom majetku vzniknutú preukázateľne zavinením zmluvnej strany druhej strane, pričom Užívateľ zodpovedá aj za skutočnú škodu na hmotnom majetku Poskytovateľa spôsobenú treťou osobou, ktorej Užívateľ umožnil túto škodu spôsobiť, a to v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.

15.3. Prípadnú vzniknutú škodu, za ktorú zodpovedá Poskytovateľ, môže vyrovnať, prípadne znížiť aj poskytnutím Služby v hodnote rovnajúcej sa výške škody.

15.4. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu alebo ušlý zisk, vzniknutú prerušením poskytovania Služieb podľa Zmluvy, Objednávky alebo VOP Užívateľovi alebo tretím osobám.

15.5. Zmluvná strana je povinná nahradiť preukázanú škodu do 30 kalendárnych dní od jej preukázania, a to bezhotovostným prevodom na účet druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

15.6. Zodpovednosť Poskytovateľa za obsah prenášaných informácií je upravená v § 6 Zákona o elektronickom obchode.

16. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

16.1. Komunikácia medzi zmluvnými stranami prebieha v prvom rade v elektronickej forme (objednávky, zmluvy, potvrdenie platby, zasielanie faktúr a podobne). V neposlednom rade existuje aj papierová forma komunikácie pre uzatváranie zmlúv, vystavovanie časti faktúr.

16.2. Oznámenia týkajúce sa skutočností, na základe ktorých bude niektorá zo zmluvných strán uplatňovať akékoľvek právne nároky, musia byť urobené spôsobom ustanoveným v týchto VOP a preukázateľne oznámené alebo doručené druhej zmluvnej strane písomne. Bežné informatívne oznámenia je možné zmluvnej strane oznámiť aj ústne alebo telefonicky.

16.3. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prerušenia poskytovania Služby alebo iné riziká, vyplývajúce z nesprávne alebo neaktuálne zadaných údajov (napr. nemožnosť doručenia faktúry na nesprávne nastavenú kontaktnú e-mailovú adresu, prípadne neexistujúcu e-mailovú adresu, neplatnú poštovú adresu). Kontaktná e-mailová adresa musí byť funkčná a pravidelne kontrolovaná Užívateľom. Kontaktnú poštovú adresu je potrebné v prípade zmeny miesta podnikania aktualizovať a oboznámiť Poskytovateľovi.

16.4. Užívateľ je povinný pri úhrade uvádzať správny variabilný symbol platby. V opačnom prípade Poskytovateľ nemusí službu poskytnúť vzhľadom na nemožnosť identifikácie platby. Poskytovateľ vráti neidentifikované platby na účet príkazcu, pokiaľ je protiúčet k dispozícii.

17. Spoločné ustanovenia

17.1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.

17.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej faktúry za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

17.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

17.4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

17.5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

17.6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v papierovej a elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti. Jeden exemplár zmluvy je vždy odovzdaný aj Užívateľovi.

17.7. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj so sídlom A. Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1.

18. Záverečné ustanovenia

18.1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

18.2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

18.3. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 3. októbra 2011.

18.4. Tieto Všeobecné podmienky sú úplným znením po vykonaných zmenách a doplneniach zo dňa 1. februára 2014, účinných od 1. februára 2014.