Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku vo formulári www.euctovnictvo.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Fin20, s.r.o., Janotova 431/14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves. IČO 50340671, DIČ 2120281746. Tel. 0944 431 609, e-mail: info@euctovnictvo.sk. Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.111617/B.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Obchodná spoločnosť Fin20, s.r.o., so sídlom Janotova 14, 841 04 Bratislava, IČO: 50340671 (ďalej „euctovnictvo.sk„) je zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.111617/B.

1.2 euctovnictvo.sk prevádzkuje online aplikáciu na spracovanie a podanie daňového priznania https://www.euctovnictvo.sk/danove-priznanie-online. Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba ako používateľ služby euctovnictvo.sk (ďalej aj ako „klient“) možnosť používať funkcie portálu euctovnictvo.sk a po vyplnení potrebných informácií za online asistencie portálu euctovnictvo.sk má možnosť za odplatu požiadať euctovnictvo.sk o spracovanie daňového priznania v prospech klienta. Súčasne za podmienok určených týmito VOP za predpokladu akceptácie objednávky klienta poskytovateľom služby euctovnictvo.sk a zaplatení príslušnej odplaty klientom má klient nárok na poskytnutie služby euctovnictvo.sk. Tieto VOP upravujú zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú medzi euctovnictvo.sk a klientom v súvislosti s poskytovaním služby Online daňové priznanie.

1.3 Adresa elektronickej pošty online daňového priznania je info@euctovnictvo.sk. Telefónne číslo je 0944 431 609. Operačné hodiny vybavovania reklamácii: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 10.00 -15.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje vrátane samotných VOP môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.euctovnictvo.sk.

1.4 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi euctovnictvo.sk a klientom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o službu euctovnictvo.sk. Tieto právne vzťahy medzi euctovnictvo.sk a klientom vznikajúce pri objednaní, dodávke služby euctovnictvo.sk a reklamáciách sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR, Obchodného zákonníka SR, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane osobných údajov. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia zmluvy na základe registrácie resp. vyplnenia údajov klienta na účely poskytnutia služby euctovnictvo.sk. Vzájomné vzťahy euctovnictvo.sk a klienta sa riadia aj reklamačným poriadkom uvedeným vo VOP.

2. Objednávanie a poskytnutie služby euctovnictvo.sk/danove-priznanie-online

2.1 Poskytovanie služby euctovnictvo.sk sa realizuje formou zadania objednávky klientom v portáli euctovnictvo.sk/danove-priznanie-online s tým, že objednávka klienta musí byť úplná a odsúhlasená (akceptovaná) euctovnictvo.sk v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka úplná a akceptovaná euctovnictvo.sk postupom podľa VOP, euctovnictvo.sk dodá klientovi službu. Zadaním objednávky klientom sú na portáli euctovnictvo.sk a vo VOP klientovi oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov a VOP. Klient prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred zadaním objednávky na portáli euctovnictvo.sk. Klient zadaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, možnosťou odstúpenia od zmluvy v prípade klienta spotrebiteľa, reklamačným poriadkom a poučený o ochrane osobných údajov a s tým, že so zadaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu služby euctovnictvo.sk.

2.2 Pre možnosť poskytnutia a aktívneho používania služby euctovnictvo.sk je nevyhnutné, aby klient na www.euctovnictvo.sk v príslušnej časti portálu vyplnil potrebné údaje. Klient vypĺňajúci formulár je povinný vyplniť údaje podľa požadovaných polí formulára. Vyplnením formulára a používaním služby euctovnictvo.sk súčasne klient udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je klient povinný v vyplniť presne a správne, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na poskytovanie služby euctovnictvo.sk klientovi. euctovnictvo.sk nezodpovedá za nedodanie služby, nesprávne spracované daňové priznanie ani za spôsobenú škodu, v prípade, že klient uvedie nepravdivé alebo nepresné údaje, kedykoľvek počas procesu používania služby euctovnictvo.sk. Nesplnenie uvedených povinnosti klientom je vykladané v neprospech klienta.

2.3 Proces zadania a spracovania objednávky v službe euctovnictvo.sk pozostáva z nasledovných krokov: I) vyplnenie údajov klienta II) nahratie dokladov, dokumentov a odsúhlasenie VOP III) výber typu daňového priznania IV) odoslanie objednávky s povinnosťou platby kliknutím na príslušné tlačidlo. V každom z týchto krokov postupuje klient podľa inštrukcií. Klient je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese zadávania objednávky pred ich definitívnym odoslaním.

2.4 Objednávka klienta sa považuje za odoslanú, ak bude doručená euctovnictvo.sk a ak bude obsahovať všetky požadované údaje.

2.5 Pred zadaním objednávky euctovnictvo.sk je od klienta vždy vyžadované, aby potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi euctovnictvo.sk a klientom. Proces zadania objednávky nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.

2.6 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je zmluva medzi stranami uzatvorená ak klient za službu euctovnictvo.sk zaplatí a euctovnictvo.sk objednávku klienta akceptuje postupom podľa týchto VOP. Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená zmluva o dodaní služby euctovnictvo.sk.

2.7 Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie služby podľa ustanovenia 6.1 týchto VOP, a to do 14 dní od jej uzatvorenia. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti euctovnictvo.sk cenu za poskytnutú službu od ktorej budú odrátané náklady, ktoré už vznikli euctovnictvo.sk v súvislosti so spracovaním a poskytovaním služby euctovnictvo.sk v prospech klienta, a ktoré môže euctovnictvo.sk v tejto súvislosti od klienta rozumne požadovať.

2.8 V osobitných prípadoch si euctovnictvo.sk vyhradzuje právo vyžiadať si od klienta dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov. euctovnictvo.sk je vždy oprávnená požiadať klienta o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti klienta vhodným spôsobom. Ak klient nevykoná dodatočnú autorizáciu euctovnictvo.sk požadovaným spôsobom a v požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou ) alebo zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku.

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Klient je povinný zaplatiť euctovnictvo.sk za službu cenu podľa klientom akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Cena je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi (ďalej len „Cena“).

3.2 V Cene nie sú zahrnuté poplatky bánk, sprostredkovateľov alebo tretích osôb za vykonanie úhrady Ceny. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť klient, ak ďalej nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Pri platbe zo zahraničia je klient ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

3.3 Spôsob zaplatenia Ceny je bankovým prevodom na účet euctovnictvo.sk. euctovnictvo.sk vyzve na zaplatenie a odošle všetky potrebné informácie potvrdzvovacím e-mailom na e-mail adresu objednávateľa.

3.4 euctovnictvo.sk vystaví a doručí faktúru klientovi v súlade s platnými zákonmi SR. Klient zadaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola sprístupnená klientovi elektronicky.

4. Dodanie služby euctovnictvo.sk

4.1 euctovnictvo.sk dodá službu klientovi štandardne obratom po zadaní objednávky, t.j. do troch (3) pracovných dní kedy bola medzi euctovnictvo.sk a klientom uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. euctovnictvo.sk si však vyhradzuje právo dodať službu do piatich (5) dní od zadania objednávky v prípade mimoriadnych okolností. euctovnictvo.sk dodá službu klientovi v podobe vyplneného daňového priznania na ním zvolený email pri registrácii. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty.

5. Reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

5.1 euctovnictvo.sk vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

5.2 Klient môže uplatniť reklamáciu: e-mailom na adrese info@euctovnictvo.sk, predložením dokladu o objednaní a zaplatení za službu euctovnictvo.sk, Online daňové priznanie.

5.3 K reklamovanej službe klient podrobne uvedie popis vady resp. predmet reklamácie.

5.4 euctovnictvo.sk pri uplatnení reklamácie vydá klientovi o uplatnení reklamácie na požiadanie potvrdenie.

5.5 euctovnictvo.sk vybavuje spotrebiteľské reklamácie v lehote do tridsať (30) dní od ich podania. O vybavení reklamácie euctovnictvo.sk klienta vhodným spôsobom upovedomí. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol klient riadne užívať službu euctovnictvo.sk má klient právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie Ceny zaplatenej za službu euctovnictvo.sk, resp. na primeranú zľavu z Ceny.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

6.2 Klient má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď klient alebo ním určená tretia osoba prevezme obdrží službu euctovnictvo.sk. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informujte euctovnictvo.sk o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu spoločnosti euctovnictvo.sk. Po odstúpení od zmluvy euctovnictvo.sk vráti klientovi spotrebiteľovi všetky platby, ktoré sú euctovnictvo.sk povinné vrátiť podľa právnych predpisov, od ktorých budú odrátané náklady, ktoré už vznikli euctovnictvo.sk v súvislosti so spracovaním a poskytovaním služby euctovnictvo.sk v prospech klienta, a ktoré môže euctovnictvo.sk v tejto súvislosti od klienta rozumne požadovať. Platby euctovnictvo.sk vráti klientovi spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené riadne oznámenie klienta o odstúpení od tejto zmluvy podľa tohto článku VOP.

6.3 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy sú euctovnictvo.sk oprávnené uplatniť si u klienta náhradu škody, ktorá euctovnictvo.sk vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

7. Poskytovanie a ochrana osobných údajov

7.1 Spoločnosť Fin20, s.r.o., Janotova 431/14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves. IČO 50340671, DIČ 2120281746. Tel. 0944 431 609, e-mail: info@euctovnictvo.sk, zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.111617/B, (ďalej len „euctovnictvo.sk“), spracúva osobné údaje podľa zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a smernice 95/46/EHS, a to výlučne len na základe a v medziach platných právnych predpisov.

7.2 euctovnictvo.sk spracúva výlučne nasledovné osobné údaje používateľov služby euctovnictvo.sk (ďalej len „klient“), ktoré klient dobrovoľne poskytuje spoločnosti euctovnictvo.sk na účely spracúvania: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, kontaktný e-mail, telefónne číslo, rodné číslo, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, údaj o závislej činnosti, údaj o príjme, údaj o súkromnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení a ďalšie údaje, ktoré sú určené príslušnými právnymi predpismi na účely daňového priznania, a ktoré môžu v nadväznosti nato byť rozumne požadované spoločnosťou euctovnictvo.sk za účelom spracovania a podania daňového priznania v prospech klienta (ďalej len „Osobné údaje“).

7.3 euctovnictvo.sk spracúva Osobné údaje za účelom poskytnutia služby euctovnictvo.sk podľa zmluvy uzatvorenej medzi klientom a euctovnictvo.sk, a to na účely plnenia tejto zmluvy. Takto získané Osobné údaje euctovnictvo.sk používa na vyplnenie a spracovanie daňového priznania v prospech klienta a komunikáciu s klientom na vyššie uvedený účel. euctovnictvo.sk získava osobné údaje výlučne na účel tu vymedzený alebo ustanovený VOP.

7.4 euctovnictvo.sk zabezpečuje, aby sa spracúvali len také Osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. euctovnictvo.sk zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

7.5 Klient poskytuje spoločnosti euctovnictvo.sk súhlas s dobrovoľným spracúvaním Osobných údajov za účelom poskytnutia služby euctovnictvo.sk registráciou resp. vyplnením údajov v online aplikácii euctovnictvo.sk a následným zaškrtnutím súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami euctovnictvo.sk v online rozhraní služby euctovnictvo.sk a poskytnutím Osobných údajov na účely použitia služby euctovnictvo.sk.

7.6 euctovnictvo.sk zabezpečuje, aby zhromaždené Osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu klienta počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmenej však po dobu jedného roka. euctovnictvo.sk zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

7.7 Klient môže kedykoľvek písomne požiadať euctovnictvo.sk o likvidáciu Osobných údajov v informačných systémoch euctovnictvo.sk, načo euctovnictvo.sk bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov klienta. euctovnictvo.sk o tom na požiadanie klienta vydá písomné potvrdenie na náklady klienta. V takom prípade však euctovnictvo.sk neručí za riadne poskytnutie služby euctovnictvo.sk a klient nemá nárok sa poskytnutia služby euctovnictvo.sk domáhať.

8. Zodpovednosť za škody

8.1 Portál euctovnictvo.sk je nepravidelne aktualizovaný. euctovnictvo.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia stránky aktualizovať, upravovať, modifikovať, dopĺňať alebo inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach, a to vrátane týchto pravidiel, názvov, symbolov, obrázkov, log a ikon alebo služieb uvedených na stránkach euctovnictvo.sk.

8.2 Klient vyhlasuje, že ním vyplnené údaje sú pravdivé. euctovnictvo.sk nezodpovedá za pravosť údajov vyplnených užívateľom ani za prípadnú škodu klientovi alebo tretím osobám, ktorá v tejto súvislosti môže vzniknúť.

8.3 euctovnictvo.sk ani jeho zamestnanci nie sú zodpovední za prípadné škody, ktoré vznikli v súvislosti s prístupom alebo použitím internetových stránok euctovnictvo.sk a šírením informácií, ktoré tvoria obsah týchto stránok.

9. Zrušenie registrácie

9.1 euctovnictvo.sk si vyhradzuje právo zo systému kedykoľvek bez náhrady vymazať akýkoľvek užívateľský účet ktorý: bol vytvorený užívateľom za účelom postúpenia, či už odplatným, alebo bezúplatného inému užívateľovi; bol užívateľom vytvorený, no nebol ani raz použitý do 30 dní odo dňa vytvorenia; slúži k páchaniu, napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti alebo inej činnosti, ktorá je v rozpore s etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti; ktorého užívateľ sa svojím konaním pokúsil narušiť stabilitu a chod poskytovaných služieb.

10. Alternatívne riešenie sporov

10.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

10.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Každý užívateľ týchto internetových stránok súhlasí s tým, že nebude narušovať štandardnú prevádzku, meniť údaje na týchto internetových stránkach ani obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto stránky.

11.2 Osobné údaje, ktoré euctovnictvo.sk získa pri prevádzkovaní týchto internetových stránok, sú považované za dôverné a nebudú k dispozícii tretím osobám, okrem oficiálnych žiadostí orgánov činných v trestnom konaní a súdov, orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadanie daných informácií podľa zákonov Slovenskej republiky.

11.3 euctovnictvo.sk nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť týchto internetových stránok a služieb na nich ponúkaných.

11.4 euctovnictvo.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP , a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

11.5 Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto VOP. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní stránok euctovnictvo.sk po vykonaní zmien týchto VOP, má sa za to, že so zmenami v týchto VOP použitia stránok bez výhrad súhlasí.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné aj v podobe PDF dokumentu na linke Všeobecné obchodné podmienky