Objednať daňové priznanie online

Vyplňte formulár, pripojte dokumenty a počkajte 3 dni na daňové priznanie od profesionálneho účtovníka.

1, Vyplňte formulár

Vyplníte údaje, ktoré potrebujeme pre vypracovanie daňového priznania dane z príjmov.

2, Pripojte dokumenty

Všetky faktúry, bankové výpisy, potvrdenia a iné doklady pripojte k objednávke.

3, Tri dni a sme hotoví

Vypracujeme daňové priznanie a pomôžeme Vám ho nahrať na portál Finančnej správy.

Ak objednáte ešte dnes, daňové priznanie za rok 2022 bude 04.10. 2023 u Vás v email schránke.

Balíky daňového priznania

Štyri balíky kde sa nájde každý podnikateľ

Daňové priznanie typu APotrebujú ho podať zamestnanci, ktorý majú príjem na Slovensku, alebo podnikajú popri zamestnaní. Rovnako ak máte príjem v zahraničí. Á-čko podávajú aj dôchodcovia s príjmom a študenti s príjmom.

 • Vypracovanie priznania do 3 dní
 • 100% garancia kvality

Cena: 35 €

Daňové priznanie typu B - paušálne výdavky

Využívajú tí podnikatelia (živnostníci), ktorý nedokážu vygenerovať dostatok nákladov a preto uplatňujú paušálne výdavky. (napr. remeselník, grafik, tlmočník, programátor, atď.).

 • Poradíme a vypracujeme do 3 dní
 • Aktuálna legislatíva a 100% garancia

Cena: 59 €

Daňové priznanie typu B - účtovníctvo a reálne náklady

Podávajú živnostníci, ktorý vedú jednoduché, alebo podvojné účtovníctvo a uplatňujú si reálne náklady zo svojho podnikania. Ich účtovný rok je potrebné uzatvoriť ročnou účtovnou závierkou a daňovým priznaním k dani z príjmov.

 • Poradíme podľa aktuálnej legislatívy
 • Dopracujeme Vaše účtovníctvo (za poplatok)

Cena: 89 €

Daňové priznanie právnických osôb (s.r.o. - a.s.)

Právnickou osobou rozumieme s.r.o. alebo a.s. Do kategórie patria aj jedno-osobové s.r.o. Ak máte záujem podať daňové priznanie k dani z príjmov, musíte okrem neho vyhotoviť aj niekoľko zákonom potrebných úkonov.

 • Aktuálna legislatíva a garancia kvality
 • Dopracujeme Vaše účtovníctvo (za poplatok)

Cena: 139 €

Výhody online daňového priznania

Existuje niekoľko dôvodov, prečo si obdobie daňových priznaní zjednodušiť.

Efektívne riešenie

Nikam nemusíte chodiť, nič riešiť osobne. Odovzdáte Vaše informácie, dokumenty, faktúry a o všetko ostatné sa postaráme my. Rovnako poradíme v daňových otázkach.

Rýchlosť a expertíza

Dodaciu dobú máme 3 dni. Ak objednáte v dostatočnom predstihu, máte kráľovsky veľa času. Každé priznanie je práca profesionálneho účtovníka = 100% garancia.

Bez zbytočných nákladov

Nemusíte si kupovať softvér na daňové priznanie a lámať si hlavu ako ho vypracovať správne. Ušetríte niekoľko hodín, ktoré môžete investovať do Vášho podnikania.

Máte istotu

Daňové priznanie Vám ukážeme k nahliadnutiu ešte pred zaplatením. Finálne priznanie vo formáte .pdf a .xml odovzdáme po zaplatení a poradíme s odovzdaním.

Doúčtujeme aj celý rok

V prípade ak potrebujete doúčtovať celý rok, môžeme to pre Vás spraviť za dodatočný poplatok k cene za daňové priznanie. Stačí nám to napísať do poznámky.

2 minúty vášho času

Vyplnenie potrvá 2 minúty. Ďalšie dni pracujeme my a využijeme všetky naše skúsenosti aby sme Vám dodali 100% kvalitu, ktorú garantujeme.

Často kladené otázky

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2022 v roku 2023?

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2022 presiahli sumu 2 289,63 €. Povinnosť majú aj fyzické osoby, ktoré dosiahli daňovú stratu, aj keď ich príjmy boli nižšie ako 2 289,63 €. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Ako viem poslať doklady pre daňové priznanie?

Doklady viete poslať v objednávkomo formulári. Najednoduchším spôsobom je doklady si jednoducho odfotiť mobilom a poslať.
Ďalším spôsobom je ich naskenovať do PC a následne priložiť.
Veľmi dobrým pomocníkom sú však skenovacie aplikácie pre iOS, alebo Android telefóny. Je ich hneď niekoľko, stačí navštíviť váš Obchod Google, alebo Appstore a vybrať si tú správnu.

Do akého dátumu musím podať daňové priznanie za rok 2022 v roku 2023?

Daňové priznanie sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2022 je do 31. marca 2023.

Čo mám robiť ak si chcem daňové priznanie odložiť o 3, alebo 6 mesiacov?

Odloženie o 3 mesiace: ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania odložiť o tri mesiace (je možné aj o jeden, či dva), pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2023. Lehota pre podanie: 30. júna 2023

Odloženie o 6 mesiacov: ak si chce daňovník lehotu na podanie daňového priznania odložiť o šesť mesiacov (je možné aj menej) a zároveň sú súčasťou jeho príjmov aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, pričom tlačivo odkladu treba podať najneskôr do 31. marca 2023. Lehota pre podanie: 30. septembra 2023

Pri odložení je potrebné vyplniť formulár finančnej správy. V prípade ak potrebujete pomoc s odložením, kontaktujte nás, poradíme Vám.

Aké typy daňových priznaní existujú a ktoré je pre mňa?
Daňové priznanie typu A

podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.


Daňové priznanie typu B

podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Ako majú postupovať slováci žijúci v zahraničí (príjmy zo zahraničia)?

Pre správne zdanenie príjmov dosiahnutých jednak na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, je potrebné vychádzať z určenia rezidencie daňovníka, či ide o rezidenta SR, alebo o rezidenta iného štátu.

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezident SR)

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR) je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava. Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak na území Slovenskej republiky nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR)

Daňovníkom s obmedzenou daňovom povinnosťou (nerezidentom SR) je fyzická osoba,ktorá nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava menej ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku ktorá sa na území Slovenskej republiky zdržiava viac ako 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, ale iba na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do Slovenskej republiky prekračuje denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj je na území Slovenskej republiky. Predmetom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je iba príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2023 (pre daňové priznanie za rok 2022)?

Živnostník alebo iná SZČO si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Výška paušálnych výdavkov je však limitovaná, a to sumou maximálne do výšky 20 000 €.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2023?

Paušálne výdavky si môže uplatniť len ten podnikateľ, ktorý si v danom zdaňovacom období neuplatňuje skutočné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie alebo účtovania v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Okrem paušálnych výdavkov si môžete na základe vášho rozhodnutia vybrať aj tieto spôsoby uplatňovania výdavkov v roku 2023 za rok 2022:

 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého účtovníctva,
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia podvojného účtovníctva,
 • skutočne preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
Ako funguje spracovanie daňového priznania v eÚčtovníctvo?
 1. Každú objednávku po prijatí najskôr skontroluje náš účtovník (dôkladne preštuduje všetky doklady a ich uznateľnosť vzhľadom na pravidlá finančnej správy Slovenskej republiky),
 2. Prebieha spracovanie objednávky, kedy účtovník vykoná všetky potrebné úkony. V rovnakom momente prebieha kontrola správnosti,
 3. Náhľad vypracovaného daňového priznania poslaný zákazníkovi a v momente keď zaznamenáme platbu, posielame Vám originálne daňové priznanie,

V prípade potreby s Vami konzultujeme nejasnosti a radíme Vám, odporúčame tie najlepšie riešenia vzhľadom na aktuálnu legislatívu.