Vedenie podvojného účtovníctva

Podvojné účtovníctvo

Profesionálne podvojné účtovníctvo vedieme pre právnické osoby a mesačné balíky sú optimalizované pre malé a stredné spoločnosti podnikajúce ako spoločnosť s ručením obmedzením (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.) alebo družstvo. Vyberte si z ponuky našich zvýhodnených mesačných balíkov podvojného účtovníctva a získajte všetky účtovné služby počas roka v cene. Ak vám viac vyhovuje účtovanie po jednotlivých položkách, siahnite po produkte účtovníctvo po položkách.

Prehľadná cena

Všetky služby v jedne mesačnej cene - podvojné účtovníctvo, daňové priznania, kontrolné výkazy, poradenstvo.

Platiteľ DPH

Podvojné účtovníctvo so zameraním na platiteľa DPH s minimálnym cenovým navýšením. Presne dodržiavaný daňový kalendár.

Flexibilita

Povedzte si svoj počet položiek a zostavíme Vám balíček na mieru. Je to jednoduché - napíšte nám ešte dnes.

Cenník

Balík podvojného účtovníctva Cena - neplatca DPH Cena - platca DPH Doklady v rámci balíka V cene balíka
Účtovníctvo 50 90 € 120 € 50 All inclusive
Účtovníctvo 80 120 € 150 € 80 All inclusive
Účtovníctvo 100 150 € 180 € 100 All inclusive
Účtovníctvo 250 300 € 350 € 250 All inclusive
Účtovníctvo 500 Napíšte nám Napíšte nám 500 All inclusive

All Inclusive - Mesačné balíky účtovných služieb obsahujú všetky potrebné úkony. V cene balíka je vedenie hlavnej knihy, účtovný denník, kniha prijatých a odoslaných faktúr, poradenstvo a konzultácie, vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb a pri platcoch DPH aj mesačné alebo štvrťročné priznanie DPH.

Preneste si účtovníctvo k nám

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje

Podvojné účtovníctvo vedieme podľa platnej legislatívy a s plnou garanciou dodržiavania daňového kalendára. Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje všetky nasledovné úkony.

Vedenie hlavnej knihy

V hlavnej knihe podvojného účtovníctva sú všetky zápisy zoradené z hľadiska priradenia k jednotlivým účtom.

Účtovný denník

V účtovnom denníku sú všetky účtovné prípady podvojného účtovníctva zoradené z časového hľadiska.

Kniha faktúr

V knihe faktúr sú všetky došlé a odoslané faktúry usporiadané z hľadiska jednotlivých odberateľov, dodávateľov, splatnosti, dátumu vystavenia.

Saldokonto

Saldokonto predstavuje účtovný prehľad o jednotlivých pohľadávkach a záväzkoch vašej spoločnosti.

Ročná účtovná závierka účtovníctva

Ročná účtovná závierka zahŕňa vypracovanie Súvahy a Výkazu ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke.

Vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

Daňové priznanie je finálne resumé účtovného roka. Daňové priznanie Vám odošleme kompletne so všetkými prílohami a zostavami.

Vedenie podvojného účtovníctva - presný rozpis služieb:

Neplatca DPH

Neplatca DPH predáva tovar či služby bez DPH, bez ohľadu na to, či je kupujúci platca alebo neplatca DPH

Mesačný balík - Podvojné účtovníctvo - Neplatca DPH obsahuje:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy skladových zásob
 • evidencia majetku
 • vypracovanie knihy jázd
 • ročná účtovná závierka (komplexné vyhotovenie) + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • účtovné poradenstvo, konzultácie

Platca DPH

Platca DPH je osoba, ktorá je registrovaná na daňovom úrade ako zdaniteľná osoba, pričom táto povinnosť vzniká pri dosiahnutí obratu 49 790 € za posledný kalendárny rok. Ak obrat nedosahuje túto výšku, registrácia platcu DPH je dobrovoľná.

Platca DPH predáva tovar či služby aj s DPH. V prípade, že tento tovar či služby si zakupuje platca DPH, môže si na tovar či službu uplatniť daňový odpočet. Ak ich však zakupuje neplatca DPH, výhodu uplatniť si odpočet nemá.

Mesačný balík - Podvojné účtovníctvo - Platca DPH obsahuje:

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • evidencia ostatných pohľadávok a záväzkov
 • vedenie knihy skladových zásob
 • evidencia majetku
 • vypracovanie knihy jázd
 • vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne) + kontrolného výkazu
 • vypracovanie Súhrnného výkazu
 • ročná účtovná závierka (komplexné vyhotovenie) + daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľností
 • účtovné poradenstvo, konzultácie

Kompletné podvojné účtovníctvo už od 90 mesačne.