Účtovanie daňovej licencie a všeobecné informácie o daňovej licencii

Daňovú licenciu ako minimálnu daň zaúčtuje účtovná jednotka v súlade s § 73 ods. 1 postupov účtovania na účet 591- Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti (resp. 593-Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti) AÚ.

Všeobecne o daňovej licencii

Daňovú licenciu (DL) ako minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí platí daňovník – právnická osoba za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré vykázal

  • daňovú povinnosť nižšiu ako je stanovená výška DL
  • nulovú daňovú povinnosť
  • alebo daňovú stratu

Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a dosiahne ročný obrat neprevyšujúci 500 000 €, platí DL vo výške 480 €.

Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH a dosiahne ročný obrat neprevyšujúci 500 000 € platí DL vo výške 960 €.

Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia dosiahne ročný obrat prevyšujúci 500 000 € bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je platiteľom DPH, platí DL vo výške 2 880 €.

Kto neplatí daňovú licenciu?

- novovzniknutý daňovník, okrem právneho nástupcu daňovníka zrušeného bez likvidácie;
- organizácie, ktoré nie sú zriadené alebo založené na podnikanie uvedené v § 12 ods.3 zákona o dani z príjmov, ktorých nezisková činnosť vyplýva z osobitných predpisov, na základe ktorých vznikli (napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce a VÚC a t ď);
- verejné obchodné spoločnosti, Národná banka Slovenska a Fond Národného majetku;
- daňovník prevádzkujúci chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, ak disponuje rozhodnutím obvodného úradu o ich zriadení podľa § 55 zákona č.5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti;
- daňovník v období likvidácie a konkurzu;
- daňovník u ktorého po skončení konkurzu začne likvidácia alebo pokračuje v likvidácii;
- daňovník u ktorého dôjde k zrušeniu návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok

Splatnosť daňovej licencie

Daňová licencia je splatná v lehote na podanie daňového priznania. Ak si daňovník predĺži lehotu na podanie daňového priznania podľa § 49 ods.3 zákona o dani z príjmov, predlžuje sa aj splatnosť DL. Prvýkrát sa DL bude platiť za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2014 v roku 2015.

Diskusia

comments powered by Disqus