6 najčastejších chýb v podaných daňových priznaniach

Pre daňové subjekty je vhodné poučiť sa z niektorých najčastejšie sa opakujúcich chýb, ktoré pri podávaní daňových priznaní evidujú daňové úrady, a to podľa skúseností z minulosti i súčasnosti. Skompletizovali sme Vám zoznam najčastejších chýb v daňových priznaniach fyzických osôb, ktorý zverejnilo Finančné riaditeľstvo.

1. daňové priznanie je podané na nesprávnom tlačive 

Najmä na tlačive, ktoré nie je platné pre dané zdaňovacie obdobie. Formulár daňového priznania vždy treba skontrolovať, aby daňovník vypísal aktuálny, lebo väčšinou sa tlačivá daňových priznaní každoročne menia.

2. nesprávne uvedené zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva

V daňovom priznaní podávanom za minulý rok v ustanovenej lehote do 31. marca daného roku sa uvedie ako zdaňovacie obdobie rok predtým.

3. nesprávne vyznačený druh daňového priznania (riadne, opravné, dodatočné)

Ustanovenia zákona o dani z príjmov a daňového poriadku rozlišujú 3 druhy daňových priznaní:

  • riadne daňové priznanie, ktoré má daňový subjekt povinnosť podať v zákone stanovenom termíne;
  • opravné daňové priznanie, ktoré podáva daňový subjekt po zistení chyby v riadnom daňovom priznaní. Opravné daňové priznanie môže podať daňovník len do skončenia lehoty na podanie riadneho daňového priznania, pričom na predchádzajúce priznanie sa neprihliada;
  • dodatočné daňové priznanie, ktoré podáva daňový subjekt vtedy, ak zistí chybu v riadnom daňovom priznaní po uplynutí lehoty na podanie riadneho daňového priznania.
    Ak daňovník pochybil v neprospech štátu, musí podať dodatočné daňové priznanie. Ak daňovník pochybil v prospech štátu, môže podať dodatočné daňové priznanie alebo môže opravu chyby minulého účtovného obdobia nechať vplývať na základ dane bežného roka.

4. nie je vypísané DIČ alebo rodné číslo na všetkých listoch tlačiva daňového priznania

Ak má daňovník pridelené DIČ, uvádza sa na riadok 01 DIČ, v ostatných prípadoch sa uvádza rodné číslo. Toto číslo sa zároveň uvádza aj navrchu na každom liste daňového priznania.

5. nie je podané kompletné daňové priznanie so všetkými potrebnými prílohami

Často chýbajú prílohy, ktoré sú povinnou prílohou daňového priznania. Daňové priznanie je neúplné, keď k nemu chýbajú potrebné ďalšie prílohy.

6. nepodpísané daňové priznanie

Áno. Aj pozabudnutý podpis dokáže narobiť veľké problémy v podaní daňového priznania.

Ak si nechcete robiť ťažkú hlavu z podania daňového priznania, nechajte si ho vyplniť online, našimi skúsenými účtovníkmi. 

Diskusia

comments powered by Disqus