4 rady ako nenaprávať škody po účtovníkovi

Téma:

  Čo všetko môže zachrániť dobrý účtovník vo firme? Určite veľa. A hoci do daňového priznania príjmov má ešte väčšina podnikateľov ďaleko, koniec roka je presne na to, aby sa skontaktovali s účtovníkmi, ak to neurobili už doteraz. Mali by sa napríklad dozvedieť, aký bude ich predbežný základ dane alebo aké majú v účtovníctve nedaňové výdavky, prípadne, čo umožňuje v ich prípade optimalizácia.

  Väčšina podnikateľov si uvedomuje, že lepšie, než riskovať, je obracať sa na odborne zdatného účtovníka alebo daňového poradcu. Šetriť v tomto smere znamená dosť často koledovať si o zbytočnú pokutu. Napríklad, ak daňové priznanie „zabudnete“ odovzdať včas, ak nepožiadate o jeho odklad alebo stačí na to aj malá banálna chyba.

  1. Dobrá záruka za prípadnú škodu

  Ak daňové priznanie vypracuje kvalifikovaný účtovník či daňový poradca, riziko vzniku nezrovnalostí je menšie, a tým je nižšie aj riziko uloženia pokuty alebo vyrubenia úroku z omeškania. Ak by nasledovali aj nejaké sankcie, certifikovaní daňoví poradcovia sú na takéto prípady povinne poistení pre zodpovednosť za škodu.

  Vedia teda podnikateľovi pokuty uhradiť. Ich výška závisí od typu sankcie a zmluvných podmienok dohodnutých medzi podnikateľom a daňovým poradcom.

  Podnikateľ sa môže naplno venovať svojmu hlavnému podnikaniu. Alebo – systém kolobehu dokladov môže mať efektívne nastavený, aby mohlo byť daňové priznanie spracované včas, kvalitne a bez stresu.

  2, Zodpovednosti sa nezbavíte

  Keď si podnikateľ dá spracovať účtovníctvo a daňové priznanie tretej osobe, nemení sa tým fakt, že pred daňovým úradom vystupuje ako zodpovedný za jeho vypracovanie. Zároveň vymenúva rôzne riziká vyplývajúce zo zverenia účtovníctva neodborníkovi. Môže sa trebárs stať, že zrealizované transakcie sa z daňového hľadiska neposúdia správne alebo bude vyplnené tlačivo obsahovať formálne chyby.

  3, Ak zveríte účtovníctvo kvalifikovanému účtovníkovi alebo daňovému poradcovi, aké sú výhody:

  • podnikateľ sa môže naplno venovať podnikaniu,
  • systém kolobehu dokladov môže byť efektívne nastavený, aby daňové priznanie mohlo byť spracované včas, kvalitne, bez stresu,
  • riziko vzniku chýb je nižšie,
  • prípadné sankcie kryje poistenie zodpovednosti za škodu.

  4, Aké riziká hrozia, ak zveríte účtovníctvo nekompetentnej osobe:

  • daňové priznanie nemusí byť zostavené podľa aktuálnej legislatívy,
  • je tu možnosť, že transakcie, ktoré zrealizovala počas roka, nebudú správne posúdené z daňového hľadiska,
  • daňové priznanie môže obsahovať formálne chyby,
  • daňové priznanie nebude spracované včas a v dôsledku toho sa aj prípadná daň neuhradí v termíne, ak sa zistí, že daň mala byť vyššia, než je v priznaní, správca dane vyrubí aj úrok z omeškania.

  Diskusia

  comments powered by Disqus