Ako na barterový obchod

Téma:

Barterový obchod je druh obchodu, pri ktorom sa tovar alebo služby zamieňajú za určité množstvo iného tovaru alebo služieb. Ide o priamu výmenu tovaru alebo služieb bez zapojenia niektorého všeobecného prostriedku výmeny (napr. peňazí či zlata).

S týmto typom obchodu sa každý človek určite stretol. Veď napríklad výmena desiaty medzi žiakmi v základnej škole nie je nič iné ako barterový obchod. Aj dresy, ktoré hráči získali výmenou so súpermi po futbalovom zápase, pochádzajú z barterového obchodu.

Vymieňané tovary zároveň predstavujú nepeňažné prostriedky k vyrovnaniu záväzkov.

Cieľom je poukázať na daňové problémy (daň z príjmov, DPH) a účtovné aspekty súvisiace s barterovým obchodom.

História barterového obchodovania

K barterovým obchodom najčastejšie dochádzalo a dochádza v spoločnostiach, v ktorých neexistuje peňažný systém alebo v ekonomikách s nestálou menou (napr. v čase vysokej inflácie). Tento typ obchodov sa však uplatňuje aj za účelom ušetriť náklady spojené so získaním peňazí či s ich platením.

K dvojstrannému barterovému obchodu môže dôjsť vtedy, pokiaľ sa vzájomne stretne ponuka a dopyt dvoch subjektov na trhu. Každá strana musí byť schopná dodať to, o čo má druhá strana záujem. Pokiaľ takýto ideálny stret ponuky a dopytu nenastane, možno obchod uskutočniť ešte ďalšími spôsobmi, napr. viacstranným obchodom alebo prostredníctvom sprostredkovateľov.

Priama výmena tovaru a služieb fungovala v spoločnostiach, ktoré nemali menový systém alebo keď užívaná mena prestala odrážať hospodársku hodnotu tovaru. Barterový spôsob obchodovania bol široko využívaný v koloniálnej ére, napr. viacstranná výmena bola používaná v 18. storočí v tzv. trojuholníkovom obchode medzi britskými kolóniami v Amerike, Afrikou a Európou pri obchode s otrokmi, cukrom a rumom. Barterové obchodovanie však nemožno považovať iba za historický jav. Je využívané i v súčasnosti medzi obchodnými spoločnosťami či štátmi v prípadoch, kedy by výmena za peniaze neprimerane zvyšovala náklady účastníkov obchodu.

Účtovníctvo a barterový obchod

Zákon o účtovníctve a ani postupy účtovania pre podnikateľov (jednoduché alebo podvojné účtovníctvo) neupravujú osobitne spôsob účtovania pri zámennom (výmennom, barterovom) obchode. Z toho dôvodu je potrebné vychádzať zo všeobecných zásad stanovených v účtovných predpisoch.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov iba v časti pojednávajúcej o oceňovaní majetku a záväzkov (§ 25) stanovuje, že majetok a záväzky nadobudnuté zámenou sa oceňujú reálnou cenou s výnimkou účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva. Na tento účel sa reálnou hodnotou rozumie:
a) trhová cena,
b) ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhová cena nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,
c) ocenenie ustanovené podľa zákona o kolektívnom investovaní, ak nie je možné postupovať podľa písmen a) a b).

Diskusia

comments powered by Disqus