Daňová optimalizácia v účtovníctve

Téma:

  Pojem daňová optimalizácia a niekomu spája s nelegálnym zaobchádzaním v účtovníctve a daniach a potencionálnym trestným činom. Avšak, nie je tomu tak. Existuje aj legálna daňová optimalizácia, ktorá je nevyhnutnou súčasťou progresívneho vedenia účtovníctva.

  Čo je to daňová optimalizácia?

  Pojem daňová optimalizácia by sme vymedzili ako legálny proces hľadania optimálneho variantu spôsobu podnikania, zdanenia dosiahnutých príjmov a využitia všetkých do úvahy prichádzajúcich zvýhodnení ponúkaných právnymi normami, najmä zákonom o dani z príjmov, s cieľom minimalizovať daňovú povinnosť (nezaplatiť ani menej, ale ani viac, než je nevyhnutné). Daňovú optimalizáciu je potrebné chápať v kontexte s inými oblasťami, napr. finančnou, sociálnou a pod., nie izolovane. Nemá význam znížiť si daňovú povinnosť, ale v dôsledku tohto kroku prísť o iný príjem, napr. štátne sociálne dávky v celkovej vyššej sume. Je potrebné opätovne zdôrazniť, že pri daňovej optimalizácii nedochádza k daňovým únikom.

  Pri daňovej optimalizácii sa využívajú – ako aj z predchádzajúceho textu nepriamo vyplýva, daňové i nedaňové prvky. Veľmi úzko však spolu súvisia, lepšie povedané, vo viacerých prípadoch patria vlastne do oboch skupín. Napr. možnosť voľby účtovnej sústavy vyplýva pre podnikateľa – fyzickú osobu, jednak z § 17 ods. 1 ZDP, jednak z nedaňových predpisov – Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve.

  Dovolíme si však pripomenúť, že základom daňovej optimalizácie je dôsledné plnenie všetkých povinností peňažnej i nepeňažnej povahy vyplývajúcich nielen zo ZDP, ale aj zo zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Daňovník sa tak vyhne zbytočným nepríjemnostiam a pokutám i sankčnému úroku.

  Diskusia

  comments powered by Disqus