Výhody s.r.o., výhody podnikania formou spoločnosti s ručením obmedzeným

Téma:

  Sledujeme neustále reastúci trend zakladania nových spoločností s ručením obmedzeným. Stojí za pozornosť pozrieť sa na základné výhody podnikania s.r.o. Mať vlastný biznis, byť samostatne zárobkovo činnou osobou alebo vlastniť spoločnosť je ambícia ako aj výzva mnohých.

  Každý, kto sa púšťa do podnikania, sa vystavuje riziku prípadného neúspechu v podnikaní a s tým súvisiacimi následkami. Okrem správneho výberu predmetu podnikania, je dôležitou otázkou podnikateľov, najmä z radov začínajúcich, otázka výberu správnej formy podnikania. Aká forma je pre začínajúceho podnikateľa formou prístupnejšou a tou optimálnou na jednoduchý robzeh podnikania? Je vhodné začať podnikať ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba?

  Veľa podnikateľov sa do podnikania púšťa formou samostatne zárobkovo činnej osoby - fyzickej osoby podnikateľa. Z formy právnickej osoby začínajúci podnikatelia majú zbytočný strach, hoci na miske váh má obchodná spoločnosť viac výhod ako nevýhod oproti forme podnikania vo forme fyzickej osoby.

  Mnohí drobní živnostníci i malí podnikatelia sa zubami nechtami bránia prechodu podnikania na s.r.o., ale často-krát si kladú otázku, čo je pre nich lepšie a či to stojí za to, keby transformovali podnikanie z formy fyzickej osoby na osobu právnickú.

  Výhody podnikania ako živnostník, fyzická osoba:

  • minimálne náklady súvisiace s administratívou pri získavaní povolenia na podnikanie oproti obchodným spoločnostiam, začať podnikať je možné už aj pri získaní jedného živnostenského oprávnenia, ktoré je spoplatnené len správnym poplatkom 3,- Eur,
  • jednoduché účtovníctvo prevažne využívané pri samostatne zárobkovo činných osobách je jednoduchšie ako podvojné, a častokrát evidenciu vedie aj sám podnikateľ prípadne jeho rodinný príbuzný,
  • malý podnikatelia majú často-krát predstavu, že môžu lepšie unikať optike správcu dane,
  • v začiatkoch podnikania je výhodnejšie byť nenápadnou fyzickou osobou ako právnickou,
  • živnosť sa vyznačuje jednoduchšou administratívou a na založenie živnosti sa nevyžadujú také odborné znalosti ako pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

  Podľa skúsenosti zo sveta ako aj u najbližších susedov v eúropskej únií je evidentná obľúbenosť s.r.o. ako podnikateľského subjektu. História i vývoj potvrdili nasledovné výhody s.r.o. oproti živnosti:

  • hlavným znakom a súčasne aj hlavnou výhodou s.r.o. oproti živnosti je obmedzené ručenie spoločníkov spoločnosti, ktoré je evidentné už aj podľa názvu: spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako taká sama zodpovedá veriteľom za svoje záväzky celým svojím majetkom. Avšak spoločníci - zakladatelia ručia veriteľom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov zapísaných v obchodnom registri. Pri úplnom splatení vkladov spoločníci za záväzky spoločnosti vôbec neručia. A to je najväčšia výhoda oproti fyzickej osobe podnikateľovi, kde živnostník ručí celým svojim disponibilným majetkom (osobným ako aj v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a ktorý nemusí byť vôbec zahrnutý do podnikania).
  • právnická osoba je dôveryhodnejším biznis-partnerom pre kontrakty i banky ako živnostník, lebo sa chápe ako kapitálovo silnejšia a lepšie podnikateľsky skúsená ako fyzická osoba,
  • s.r.o. (ako aj iný typ obchodnej spoločnosti) nie je nutné zakladať na zelenej lúke, ale dá sa to urobiť oveľa ľahšie - či už kúpou hotovej už založenej spoločnosti s ručením obmedzeným (ready-made s.r.o.), alebo využitím služieb špecializovanej odbornej firmy, ktorá dokáže založiť novú s.r.o. presne podľa požiadaviek v dodávke „na kľúč“,
  • optimalizácia daňového a odvodového zaťaženia fyzickej osoby ako spoločníka alebo konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným,  v prípade fyzickej osoby podnikateľa je minimálne daňové a odvodové zaťaženie dané zákonom a aj v prípade horšej finančnej situácii nie je možné ovplyvniť minimálne odvodové zaťaženie. Naproti tomu spoločníci ako aj konatelia ak nepoberajú odmenu za svoju prácu pre spoločnosť, nie sú osobami povinnými platiť odvody,
  • systém podvojného účtovníctva v porovnaní s jednoduchým má svoje určité výhody. Každý typ účtovníctva jednoduchého ako i podvojného má svoje špecifiká, kde sa dá polemizovať o silných a slabých stránkach. Bez určitých odborných znalostí v podsate nie je ani možné viesť účtovnú evidenciu. Na získanie týchto znalostí je však podvojné účtovníctvo náročnejšie, avšak kompenzuje to určitou variabilitou a možnosťami ovplyvňovať výsledné hospodárenie spoločnosti,
  • s.r.o. sa dá rýchlo zrušiť, predať a použiť aj na jednorázový obchod a potom zlikvidovať,
  • a v neposlednom rade minimalizácia rizík z prípadného neúspechu z podnikania, ktoré úzko súvisí s obmedzeným ručením spoločníkov. V prípade nepriaznivej situácie a nezvládnutia nástrah podnikania tak fyzická osoba ako spoločník spoločnosti minimalizuje svoje straty len do výšky svojho vkladu na základnom imaní spoločnosti.

  Diskusia

  comments powered by Disqus