Zákon o účtovníctve sa zmení od 1. Júla 2015

Pridané:
04 január, 2015
Téma:

  Okrem iného sa novelou dopĺňa pokuta za nevedenie účtovníctva. Upravujú sa ňou podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

  Ministerstvo financií pripravilo návrh na novelizáciu zákona o účtovníctve. Upravujú sa ňou podmienky pre vznik povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, vypúšťa sa oceňovanie reprodukčnou obstarávacou cenou, upravujú sa podmienky pre oceňovanie majetku a záväzkov reálnou hodnotou a dopĺňa sa odpisovanie goodwillu. 

  Novelou sa tiež dopĺňa pokuta za nevedenie účtovníctva, neschopnosť účtovnej jednotky preukázať vedenie účtovníctva, alebo ak neexistuje možnosť dať účtovnej jednotke pokutu z celkovej vykázanej sumy majetku.

  Subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami budú povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.
  Veľké skupiny uvedú vo výročnej správe aj opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňujú vo svojich správnych, riadiacich a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov.

  Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2015, ďalšie body potom od 1. januára 2016.