9 príjmov oslobodených od platenia dane v roku 2019

Príjmy, ktoré sú od dane oslobodené alebo sa nezdaňujú, sa v daňovom priznaní neuvádzajú. Pre rok 2019 platí, že ak v tomto kalendárnom roku dosiahol občan príjem vyšší ako 1 915,01 eur, tak sa na neho táto povinnosť vzťahuje. Existujú ale aj príjmy, z ktorých sa neplatia dane.

Oslobodené môžu byť viaceré príjmy z predaja nehnuteľnosti, výživné, dávky, štipendiá a pod. Zákon však presne stanovuje, za akých podmienok.

1. Príjmy z predaja nehnuteľnosti

Príjmy z predaja nehnuteľnosti sú oslobodené od dane po uplynutí 5 rokov od jej nadobudnutia. Rovnako tak neplatíte daň ani za nehnuteľnosť, ktorá bola obchodným majetkom firmy a po piatich rokoch ju vyradili z majetku. Oslobodené od dane sú aj príjmy z predaja nehnuteľnosti pri vydaní majetku v rámci reštitúcii.

2. Príjmy z predaja hnuteľných vecí

Ak auto, resp. hnuteľná vec nebola zaradená v obchodnom majetku firmy, teda ide o bežný súkromný majetok občana, je takýto príjem oslobodený od dane. Ak táto hnuteľná vec predsa len bola zaradená do obchodného majetku - rovnako platí, že je oslobodená od dane 5 rokov od jej vyradenia z obchodného majetku.

3. Výživné od rodiča

Výživné je oslobodené od dane a neuvádza sa v daňovom priznaní.

4. Ostatné príjmy

Príležitostná práca, najmä príležitostná hospodárska výroba, lesné a vodné hospodárstvo a príležitostný prenájom hnuteľných vecí. Ak ste mali takýto príjem a bol do výšky 500 eur - je oslobodený od dane. Ak bol príjem vyšší, zdaňuje sa len rozdiel.

5. Dávky, podpory a služby

Dávky zo zdravotného poistenia, zo sociálneho poistenia (materské), z nemocenského a úrazového zabezpečenia (nemocenské, ošetrovné), z plnenia zo starobného dôchodkového sporenia (starobný dôchodok), dávky a príspevku na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky, daňový bonus, štipendiá.

6. Životná poistka

Plnenie zo životnej poistky je od dane z príjmu oslobodené okrem prípadu, keď dôjde k výplate kvôli dožitiu určitého veku alebo pri výplate z doplnkového dôchodkového poistenia.

7. Príjmy zo sporenia

Príjem z dlhodobého investičného sporenia po uplynutí 15 rokov od začiatku tohto sporenia sa považuje za nezdaniteľný príjem.

8. Špecifické finančné operácie

Príjmy z prevodu opcií (predkupné právo), predaja cenných papierov, ak medzi nákupom a predajom cenného papiera uplynul viac ako 1 rok (oslobodený však nie je predaj cenných papierov, ktoré boli zaradené v obchodnom majetku daňovníka), rovnako prevod podielu na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, to všetko nepodlieha zdaňovaniu v daňovom priznaní.

9. Prevod práv v bytovom družstve

Príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve, ktoré súvisia s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň 5 rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom. Taká je podmienka pre neplatenie dane v prípade prevodu práv a povinností v bytovom družstve.

Všetky príjmy oslobodené od dane sú vymenované v §9 zákona o dani z príjmov.

Diskusia

comments powered by Disqus